Biotoop Zonnepark Altweerterheide

Biotoop Zonnepark Altweerterheide

Zonneparken kunnen een negatief effect hebben op natuur en milieu en biodiversiteit, zoals een afname van akker- en weidevogels. Toch hoeft de biodiversiteit niet per definitie onder druk te staan. Met de juiste inrichting en beheer kan een zonnepark een positief effect hebben op de biodiversiteit.

Zonnepark Altweerterheide

De aanleg van het zonnepark Altweerterheide inclusief struweel is gestart in april 2018. Het zonnepark is 1,5 ha groot en bevat inclusief daken op naastgelegen boerderij 6.000 zonnepanelen. De panelen zijn 0,80 cm boven de grond geplaatst, waardoor vegetatie zich onder de panelen kan ontwikkelen. De oppervlakte van het verder in te richten groen is bijna 0,7 ha groot.

Groenstrook

Rondom het park is een groenstrook aangelegd van 3 meter breed voorzien met voornamelijk inheemse struiken. Deze struiken zijn voorzien van doorns c.q. stekels, bloemen en bessen. Deze struiken (o.a. Prunus spinoza, Rosa rubigonosa, Crataegus laevigata, Rubus fructicosus) dienen als afscherming van het park, maar ook om een zo groot mogelijke biodiversiteit te creëren.

Struweel zonneparkAltweerterheide kopie

 

 

 


Midden in de groenstrook is een draadhekwerk geplaatst. Dit hekwerk is aan de onderzijde 10 cm boven het maaiveld geplaatst. Dit is gedaan om een uitwisseling van diverse diersoorten te bewerkstelligen vanuit het zonnepark naar de omliggende velden en omgekeerd.

Bloemenmengsel

De schaduwzijden en de zuidelijk gelegen open gronden binnen het park zijn ingezaaid met een bloemenmengsel (zonnebloemen, teunisbloem, klaver, granen, kruiden etc.) welk geschikt is voor patrijzen en fazanten. Beide diersoorten komen van nature voor in Midden-Limburg en hebben de laatste jaren door de intensieve landbouw flink moeten inboeten. Door aanplant zowel van het struweel alsook het inzaaien van het bloemenmengsel hebben we reeds patrijzen en fazanten mogen waarnemen.

biodiversiteit beplanting zonnepark Altweerterheide

 

 

Het bloemenmengsel (inclusief granen) heeft gezorgd voor een uitgebreide biotoop voor insecten waaronder vlinders, hommels en diverse wilde bijensoorten. Deze zijn van groot belang voor de bestuiving van planten inclusief voedselvoorziening (groente en fruit). Ook trekt het bloemenmengsel hazen, konijnen, egels en diverse soorten muizen aan. Binnen een straal van 3 km van het zonnepark zijn 7 imkers gehuisvest. De bijen van deze imkers kunnen vanaf hun eigen bijenkasten vliegen op het bloemenmengsel en zodoende ook zorgen voor honing. WeertEnergie heeft er niet voor gekozen om bijenkasten op het zonnepark neer te zetten. De honingbij wordt namelijk in grote volken gehouden en daardoor kunnen ze een oneerlijke concurrentie vormen voor de wilde bij. De honingbij kan de wilde bijenfauna verstoren als ze in groten getale aanwezig zijn in hetzelfde leefgebied. De diversiteit aan insecten trekt weer diverse soorten vogels aan.

Wadi

Tijdens de bouw zijn onder de panelen wadi’s aangelegd. Een wadi is een bufferings- en infiltratievoorziening voor hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal (wadi) en is ook een afkorting van Water Afvoer Drainage Infiltratie.

Deze wadi’s zijn bedoeld om het water langer vast te houden zodat ook amfibieën en reptielen een foerageergebied hebben. Afgelopen (natte) winter zijn al kikkers en padden waargenomen. Hopelijk volgen spoedig de salamander en hazelworm.

Snoeiafval

Het beheer is erop gericht dat bij het snoeien van de struiken het snoeiafval niet geheel wordt afgevoerd. Van takken zullen houtstapels en takkenrillen worden gemaakt die op zuidelijke deel van het park worden neergelegd. Deze houtrillen bieden voor de diverse soorten vogels en zoogdieren nestgelegenheid en schuilgelegenheid. Het is een ideale plaats om zich voort te planten.

Verder is het een nette en goedkope manier van verwerking van snoeimateriaal. Het vormt op deze manier een biotoop voor diverse houtkevers en insecten die alleen in dood hout overleven. Op deze manier maak je de kringloop completer.

Maaien

Het maaien van het bloemenmengsel wordt in ruimte en tijd gevarieerd. Voor de overwintering van insecten is het van belang dat een gedeelte van de vegetatie niet gemaaid wordt en in de winter blijft staan. Verder is deze manier van maaien erop gericht dat de zaden gelegenheid krijgen om het daaropvolgende jaar weer te kunnen kiemen. Dit kan natuurlijk niet volledig, omdat ook de vogels, hazen, konijnen en andere kleine zoogdieren zich tegoed doen aan de zaden. Elk jaar wordt dan ook bezien of er nog gedeeltes her-ingezaaid dienen te worden.

biodiversiteit grassen zonnepark Altweerterheide

 

Extensief beheer

Deze manier van beheer draagt ook bij aan de ondergrondse biodiversiteit en daarmee de bodemkwaliteit. Verder wordt het maaien onder de panelen niet uitgevoerd. Het gras groeit daar namelijk tot hooguit 50 cm. Dit gras biedt een optimale schuilmogelijkheid van hazen en patrijzen en is een optimale plek voor de hazen om hier legers te vormen.

Schermafbeelding 2020 06 03 om 19.54.13

fazant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door extensief beheer creëer je ook lagere soorten, zoals mossen, varens, schimmels en paddenstoelen. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van (kunst) mest en bestrijdingsmiddelen.

Het geheel van aanplant en beheer is gericht om een zo groot mogelijke biodiversiteit te creëren.

Een park voor het opwekken van groene stroom kan dus zeer goed samengaan met biodiversiteit.

Door: Groenservice Kees Nijs, Weert

Image

Mijn WeertEnergie